{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

OFERTA >> S&D Driving

PROGRAM SAFE & DEFENSIVE DRIVING

Program SAFE & DEFENSIVE DRIVING to unikalne autorskie opracowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenie z jazdy defensywnej jest jego zasadniczym elementem, natomiast zalecamy uzupełnienie go o szkolenie z pierwszej pomocy, wykład z psychologii transportu oraz repetytorium. Synergia tych szkoleń pozwala najpełniej osiągnąć zamierzony cel jakim jest poprawa bezpieczeństwa.

JAZDA DEFENSYWNA to sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który posiada i stosuje  wiedzę i umiejętności z co najmniej czterech obszarów:

  1. Umiejętność prowadzenia samochodu i wiedza z zakresu podstawowych zagadnień fizyki związanych z ruchem oraz podstaw budowy samochodu.
  2. Znajomość przepisów ruchu drogowego i niepisanych zasad kultury jazdy.
  3. Psychologii i fizjologii w zakresie zjawisk występujących w ruchu drogowym, samooceny oraz własnej mentalności.
  4. Przewidywania i planowania.

Czym w praktyce jest JAZDA DEFENSYWNA?

Jazda defensywna to występujące łącznie: poprawna technika prowadzenia samochodu, odpowiednia znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, właściwe cechy psychofizyczne, mentalne, rozwinięta świadomość, prawidłowa samoocena.

Jazda defensywna to taki sposób prowadzenia pojazdu, który pozwala na zapobiegnięcie sytuacji, w której mogłoby dojść do wypadku drogowego. Jest to znacznie trudniejsze niż uniknięcie, poprzez odpowiedni manewr obronny, negatywnych  skutków wypadku drogowego, do którego już doszło. 

Kierowca defensywny to taki , który wie jak postępować, aby nie znaleźć się w sytuacji wypadkowej. Podczas  prowadzenia pojazdu cechuje go brak agresji, życzliwość wobec innych uczestników ruchu oraz okazywanie im pomocy. Charakteryzuje go płynna, przemyślana jazda, wysoki poziom koncentracji i poszanowanie obowiązujących przepisów, prawidłowa ocena własnych możliwości i umiejętności.

JAZDA DEFENSYWNA często bywa błędnie utożsamiana z taktyką jazdy w ruchu miejskim lub jazdą powolną, ślamazarną, podczas gdy ten sposób prowadzenia pojazdu jest pożądany w każdym miejscu i czasie i często skraca czas potrzebny na osiągnięcie celu podróży.

Unikalny program SAFE & DEFENSIVE DRIVING

Program szkolenia obejmuje część teoretyczną i praktyczną:

Część teoretyczna:

Prezentacja multimedialna - wykład składający się z czterech modułów obejmujących następujące zagadnienia:

  1. samochód i prawa fizyki
  2. prawo na drodze
  3. mentalność i zmysły
  4. defensywnie=bezpiecznie

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 4 godziny lekcyjne

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe.

Część praktyczna:

Szkolenie odbywa się z wykorzystaniem samochodu Klienta i obejmuje 2-godzinny indywidualny trening (w samochodzie przebywa trener i tylko jeden uczestnik). Przebieg jazdy i reakcje kierowcy podczas jazdy zapisywane są w pamięci wideorejestratora jazdy wyposażonego w szerokokątne kamery skierowane  na otoczenie przed samochodem oraz na kierowcę i przestrzeń z tyłu za samochodem .Po zakończeniu jazdy zarejestrowany obraz jest odtwarzany na ekranie laptopa we fragmentach wymagających omówienia ze względu na popełnione przez kierowcę błędy i jego nieprawidłowe zachowania w typowych sytuacjach drogowych. W ramach rozmowy rozwojowej trener wskazuje obszary i elementy jazdy wymagające korekty - ilustrowane materiałem filmowym z jazdy.

Stosowany  do treningów wideorejestrator posiada również inne funkcje, m.in.  funkcję zapisu przeciążeń wzdłużnych i poprzecznych do kierunku jazdy w  postaci wykresu co daje możliwość oceny płynności jazdy i sposobu pokonywania zakrętów.

W trakcie jazdy trener zaznacza w specjalnie opracowanej indywidualnej  karcie jazdy wszystkie zaobserwowane nieprawidłowe elementy jazdy. Dane zawarte w karcie wprowadzane są następnie do specjalnie w tym celu opracowanego programu komputerowego, który przypisuje odpowiadające tym zachowaniom komentarze oraz mające do nich zastosowanie  przepisy ruchu drogowego.

Każdy uczestnik otrzymuje indywidualne hasło dostępu, które umożliwia mu sprawdzenie poprzez internet wyników swoich szkoleń.

Zamawiający szkolenie otrzymuje dostęp do wyników wszystkich podległych pracowników. Zbiorcze wyniki są opracowane tak, aby w przejrzystej i szybkiej formie uzyskać pełne informacje o aktualnym stanie bezpieczeństwa floty.

WARUNKI SZKOLENIA: 

Szkolenia teoretyczne i praktyczne przeprowadzane są w miejscu wskazanym  przez Zamawiającego, dogodnym dla niego pod względem organizacyjnym.

Na zakończenie  uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Czas trwania zajęć:

  • Szkolenie teoretyczne: Czas szkolenia: 4 godziny lekcyjne. Optymalna ilość osób w grupie to 10-12 osób
  • Trening praktyczny: Czas szkolenia: 2 godziny lekcyjne.

Koszt szkolenia: 500 zł netto + VAT od osoby

Istnieje możliwość negocjacji cen przy większej ilości grup szkoleniowych.

 

Uzupełnienie

Zalecamy uzupełnienie podstawowego szkolenia z jazdy defensywnej o kolejne moduły:

Synergia tych szkoleń pozwala najpełniej osiągnąć zamierzony cel jakim jest poprawa bezpieczeństwa.